Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

1. Základné ustanovenia

Základné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Richard Zlejší – ICT-Express
Sídlo: Podtureň SNP 102, 033 01 Liptovský Hrádok,

IČO: 53643682

Registrácia: Číslo živnostenského registra: 540-23785, Okresný úrad Liptovský Mikuláš.

e-mail: info@ict-express.sk
Telefonický kontakt: +421 950 420 744

Zodpovedná osoba: neurčuje sa
(ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje automatizovanými, čiastočne automatizovanými, ako aj neautomatizovanými prostriedkami spôsobom zaručujúcim ich spracúvanie v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov, ako aj ich bezpečnosť, t.j. len takými formami a postupmi, pri ktorých je zabezpečená ochrana osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, znehodnotením, zmenou, odcudzením, zneužitím v prospech tretej osoby, či neoprávneným prístupom alebo neoprávneným poskytnutím tretej osobe.

Za týmto účelom využíva naša spoločnosť primerané technické a organizačné opatrenia prijaté v bezpečnostnej dokumentácii prevádzkovateľa a pravidelne aktualizované vzhľadom na zmeny v dostupnej technológii, prípadným zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov stanovených príslušnými orgánmi verejnej moci Európskej únie, resp. Slovenskej republiky.

2. Zákonný dôvod a právny základ spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a) predaj tovaru v rozsahu a podľa podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej s klientom, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

b) vybavovanie reklamácií klientov, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy a splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,

c) plnenie záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia zmlúv, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov,

d) plnenie povinností vyplývajúcich našej spoločnosti z osobitných zákonov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,

e) vedenie účtovníctva a personálnej agendy (vrátane predzmluvných vzťahov); plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovnoprávnym vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,

f) mimosúdne, resp. súdne vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom našej spoločnosti, kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,

g) monitorovanie priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom, kde právny základ tvorí oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),

h) priamy marketing – zasielanie obchodných ponúk a newsletterov – oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

3. Účel spracúvania osobných údajov

a) vybavenie Vašej reklamácie a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri reklamácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie reklamácie (meno, adresa, e mail, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

b) zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

4. Kategórie dotknutých osôb

a) klienti/zákazníci našej spoločnosti,

b) zamestnanci našej spoločnosti a ich rodinní príslušníci,

c) členovia orgánov, spoločníci našej spoločnosti,

d) osoby nachádzajúce sa v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom prevádzkovateľa. Získané osobné údaje pochádzajú:

  • priamo od fyzických osôb, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu, objednávku,
  • priamo od fyzických osôb, ktoré poskytli prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a udelili prevádzkovateľovi súhlas na ich spracúvanie,
  • priamo od fyzických osôb, ktoré majú uzatvorený s prevádzkovateľom pracovno-právny vzťah.

5. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov sú:

a) orgány štátnej správy a verejnej moci

b) orgány činné v trestnom konaní

c) súdy, exekútori, advokáti

d) subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene našej spoločnosti, a to najmä, nie však výlučne subjekty dodávajúce našej spoločnosti služby, napr. IT služby, poštové služby, prevádzkovanie e-shopu, marketingové služby,

Naša spoločnosť pri ich výbere dbá na to, aby tieto subjekty boli odborne, technicky, organizačne a personálne spôsobilé a schopné zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou našej spoločnosti a podmienkami stanovenými platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

6. Doba uchovávania údajov
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnená uchovávať osobné údaje len počas doby:

a) platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov udeleného našej spoločnosti dotknutou osobou v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe – súhlas dotknutej osoby,

b) trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi našou spoločnosťou a dotknutou osobou a desať rokov po ukončení zmluvného vzťahu v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe – plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov,

c) vymedzenej osobitným zákonom v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe – splnenie zákonnej povinnosti,

d) uchovávania záznamov z kamerového systému prevádzkovateľa v prípade spracúvania osobných údajov za účelom monitorovania priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom na právnom základe – oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov spracovávaných našou spoločnosťou do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Naša spoločnosť neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle čl. 22 nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

7. Dotknutá osoba a jej práva
Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej
osoby (čl. 15 GDPR),

b) právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR)

c) právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR)

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)

e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR)

f) právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR)

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

h) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

i) právo namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môžete uplatniť formou žiadosti adresovanou spoločnosti elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa, zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa, osobným doručením oznámenia spoločnosti v mieste sídla prevádzkovateľa, uvedené v záhlaví tejto informácie.

8. Záverečné ustanovenia

a) Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate a porozumeli ste im.

b) Odoslaním formulára na registráciu 3-ročnej záruky potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

c) Uvedené zásady ochrany osobných údajov je naša spoločnosť oprávnená meniť, dopĺňať, aktualizovať za účelom zabezpečenia jeho súladu správnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v ich platnom znení.