Raklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Kupujúcim môže byť:
• fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
• fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

1. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste, dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.e-shop.ict-express.sk.

2. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu  kontaktovaním nášho oddelenia telefonicky na 0950420744 alebo e-mailom na adrese info@ict-express.sk.

3. Tovar zaslaný na dobierku nebude prebraný, pred odoslaním odporúčame tovar poistiť pre prípad poškodenia počas prepravy. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru. Žiadame Vás preto o vyplnenie reklamačného formuláru a jeho priloženie k reklamovanému tovaru. Formulár je dostupný na konci týchto podmienok.

4. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

5. Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť predávajúcemu.

6. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie (platí iba pre spotrebiteľa). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Reklamácia nebude môcť byť uznaná ako oprávnená v nasledovných prípadoch:
– chyba vznikla inštaláciou výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu,
– bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja,
– chyba vznikla neprípustným zásahom do výrobku (zásahom a úpravou neautorizovaným servisom),
– výrobok bol mechanicky poškodený (pri doprave alebo páde – spôsobené spotrebiteľom),
– chyba vznikla v dôsledku používania výrobku na iné účely ako je určené,
– chyba vznikla nadmerným preťaženým výrobku,
– potreba servisu je uvedená v návode na použitie ako povinná údržba.

Za neoprávnenú reklamáciu (zlomený plošný spoj, prasknuté/polámané konektory, odlomené časti, prelepené či poškodené štítky sériových čísel, porušenie bezpečnostnej nálepky) alebo elektrické poškodenie ako napr. prepólovanie, elektro-statické prepätie, výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, zasahovanie do obvodov zariadenia, reklamovanie produktu po uplynutí záručnej doby, Vám bude účtovaný administratívny poplatok 15 EUR za každé neoprávnene reklamované zariadenie.

Uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť si môže kupujúci na adrese:

Richard Zlejší – ICT-Express, Podtureň SNP 102, 033 01 Liptovský Hrádok.

Ku každému kusu reklamovaného tovaru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru (fotokópia faktúry), popis chyby a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa chyba prejavuje. Testovať sa bude len vami uvedená chyba. Bez týchto dokladov reklamáciu nebudeme riešiť a obratom Vám ju vrátime na Vaše náklady.